นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง #จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
▶️หน่วยที่ 1 ▶️โรงเรียนวัดท่ายาง 
▶️หน่วยที่ 2 ▶️ ศาลาการเปรียญวัดท่ายาง 
▶️หน่วยที่ 3 ▶️ ศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 
▶️หน่วยที่ 4 ▶️ โรงจอดรถเทศบาลตำบลท่ายาง 
ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย #ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ ณ #ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ????และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายาง ☎️โทรศัพท์ 075-489 009 ในวันและเวลาราชการ