นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

สาส์นจากนายกเทศมนตรี

Responsive image

             "กระผมนายชัยธิศักดิ์ อำลอยต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่ายางทุกท่าน ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจให้กระผมมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตำบลท่ายางของเรา กระผมตั้งใจและตั้งปฎิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายางในทุกๆด้าน เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง และที่ผ่านมากระผมพร้อมทีมงานคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆและองค์กรภาคประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่ายางเป็นหลัก 

           เทศบาลตำบลท่ายางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกอย่างที่เทศบาลกำลังดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และในอนาคต  จะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายางมีความสุขกาย สบายใจ มีความเข้าใจที่ดีร่วมกัน และร่วมมือสร้างสรรค์ พัฒนาให้เทศบาลตำบลท่ายางเติบโตเจริญรุ่งเรืองอย่างมีทิศทางสืบไป."