นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

         1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

         1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

         1.3 ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมเทศบาล เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ

         1.4 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

         2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

         2.2 สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา และพัฒนาสถานที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ

         2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร จัดการแพทย์แผนไทย

         2.4 ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข้ปัญหายาเสพติด

         2.5ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         2.6ส่งเสริมการกีฬา สนับสนุนให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรมและ/หรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย

         2.7ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำรงชีวิตตามวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         2.8 สร้างความเข้มแข็งชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานของแผนชุมชนร่วมกับท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

         3.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         3.2 ส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์จัดลานค้าชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

         4.1 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน และพอเพียง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความรู้สึกหวงแหนทรัพยากร ในท้องถิ่นของตน

         4.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟู การอนุรักษ์เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน

         1.3 เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลและ

สนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

         5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชนประชาชน

         5.2 บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่น

         5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ ที่สนองตอบ ความต้องการของชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรวมทั้งสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผล

         5.4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า

         5.5พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง