นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การบริการขั้นพื้นฐาน

ไฟฟ้า          

จำนวนชุมชนที่ไฟฟ้าเข้าถึง 7 ชุมชน และจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100

ประปา          

         ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 989 หลังคาเรือน 

         หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา : การประปาส่วนภูมิภาค 

         น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 720 ลบ.ม./วัน 

         แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา 1 แห่ง ได้แก่ คลองสังข์