นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการจัดตั้ง

    เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ที่ตั้ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ บางส่วน ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาณาเขต

  ทิศเหนือ : จด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ เลียบตามฟากเหนือของถนนไปป่าหินก้อนเดียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ ระยะ ๘๐๐ เมตร

  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงควนพลองฟากตะวันออกของทางหลวงสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน

  ทิศใต้ :จด หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๑๙ ถนนทุ่ง

ใหญ่ – หลักช้าง ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงฝั่งตะวันตกของห้วยหนองยาง

  ทิศตะวันออก: จด ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่

  จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฟากตะวันออกของทางหลวงสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ระยะ ๑,๖๕๐ เมตร

  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงเขาวัดฝั่งเหนือของคลองสังข์

  จากหลักเขตที่ ๕ เลียตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกของคลองสังข์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลัก เขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากฟากใต้ของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๙ ถนนทุ่งใหญ่ – หลักช้างไปทางทิศใต้ ระยะ ๗๕๐ เมตร

  ทิศตะวันตก : จด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่

  จากหลักเขตที่ ๗ เลียบตามฟากตะวันตกของห้วยหนองยางไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นหลักเขตที่ ๘ ระยะ ๒,๐๔๐ เมตร

  จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงฟากทิศตะวันตกของทางหลวงสาย บ้านท่ายาง – บ้านนาท่อม และเลียบตามฟากตะวันตกของทางหลวงสายบ้านท่ายาง – บ้านนาท่อม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๘๘๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๙