นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเมืองน่าอยู่

ชุมชนเข้มแข็ง

มีการบริหารจัดการที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ คุณธรรม จริยธรรม สุขอนามัย สร้างชุมชนเข้มแข็ง และ 

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

3. สนับสนุนการสร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ของเทศบาล

4. อนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและ

ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการเทศบาลบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย