นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

สถาพทั่วไป

อาณาเขต  

         ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (บางส่วน) ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 เลียบตามฟากเหนือของถนนไปป่าหินก้อนเดียว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ระยะ 800 เมตร 

         จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงควนพลองฟากตะวันออกของทางหลวงสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน 

         ทิศใต้ จด หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4019 ตอนทุ่งใหญ่ – หลักช้าง ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงฝั่งตะวันตกของห้วยหนองยาง 

         ทิศตะวันออก จด ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฟากตะวันออกของทางหลวงสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ระยะ 1,650 เมตร 

         จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงเขาวัดฝั่งเหนือของคลองสังข์ 

จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกของคลองสังข์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากฟากใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4019 ตอนทุ่งใหญ่ – หลักช้าง ไปทางทิศใต้ ระยะ 750 เมตร 

         ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 11 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามฟากตะวันตกของห้วยหนองยางไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นหลักเขตที่ 8 ระยะ 2,040 เมตร 

         จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงฟากตะวันตกของทางหลวงสายบ้านท่ายาง – บ้านนาท่อม และเลียบตามฟากตะวันตกของทางหลวงสายบ้านท่ายาง – บ้านนาท่อม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 880 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 9