นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะการใช้ที่ดิน 

         - พื้นที่พักอาศัย 125 ไร่ 

         - พื้นที่พาณิชยกรรม 400 ไร่ 

         - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 80 ไร่ 

         - พื้นที่เกษตรกรรม 1,838 ไร่ 

         - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 27 ไร่ 

         - สวนสาธารณะ/นันทนาการ 30 ไร่ 

         - พื้นที่ว่าง - ไร่ 

เกษตรกรรม 

         พืชที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา 

ปศุสัตว์ 

         จำนวนสัตว์ในพื้นที่ ที่มีการขออนุญาตฆ่าสัตว์ 

                  โค 100 ตัว 

                   สุกร 7,500 ตัว 

                  อุตสาหกรรม 

กิจการอุตสาหกรรม 

         1) โรงไม้ 1 แห่ง 

         2) โรงกลึง 2 แห่ง 

         3) เหมืองแร่ 1 แห่ง 

         4) โรงอิฐ , ท่อ 4 แห่ง 

การพาณิชย์ 

         ธนาคาร 3 แห่ง 

         สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง 

         ตลาดสด 3 แห่ง 

         โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง 

สถานบริการ 

         โรงแรม 1 แห่ง 

         ร้านอาหาร 5 แห่ง