นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์(e-bidding)

                 ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณงานก่อสร้าง ๓,๐๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๙,๓๔๗.๕๕ บาท (สามล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์