นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para-Asphalt Concrete) ถนนสายทุ่งใหญ่-พระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๕,๗๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๘๗,๔๑๐.๐๙ บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทเก้าสตางค์)

ดาวน์โหลดไฟล์