นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกา

               ตามประกาศเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่๐๐๑/๒๕๖๒ลงวันที่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทอง การก่อสร้าง  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น๒,๕๓๓,๘๕๗.๐๗บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดไฟล์