นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่หัวข้อวันที่เพิ่ม
1ประกาศแจ้งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี พ.ศ. 2562)2019-05-02 00:00:00
2แผนการปฎิบัติงานตามโครงการนครศรีฯ จังหวัดสะอาดด้วยจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน )2019-04-01 00:00:00
3ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2019-03-28 00:00:00
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอนสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างทั่วไป2019-03-26 00:00:00
5ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2019-03-06 00:00:00
6ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 25622018-12-25 00:00:00
7ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล2018-12-18 00:00:00
8 5 ธันวา วันดินโลก 2018-12-05 00:00:00
9จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับเงินสด) ประจำเดือนธันวาคม 25612018-11-30 11:41:28
10การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2018-11-06 00:00:00
11ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2018-10-22 00:00:00
12ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2018-10-22 00:00:00
13ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่ายาง2018-10-17 00:00:00
14ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่ายาง2018-10-11 00:00:00
15ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2018-09-19 00:00:00
16ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ2018-09-17 00:00:00
17ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)2018-09-13 00:00:00
18ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ2018-08-27 00:00:00
19ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก2018-08-27 00:00:00
20ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ2018-07-09 00:00:00
21ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25632018-07-03 00:00:00
22ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน2018-03-14 00:00:00
23โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2018-03-09 00:00:00
24ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลท่ายาง2018-01-26 00:00:00
25การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่ายาง2018-01-25 00:00:00
26คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม)2018-01-05 00:00:00
27ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.25612018-01-03 00:00:00
28ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2017-12-29 00:00:00
29ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานทั่วไปของเทศบาลตำบลท่ายาง2017-12-27 00:00:00
30ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.25612017-10-03 00:00:00
31ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลท่ายาง2017-08-03 00:00:00
32ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2017-05-29 00:00:00
33ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป2017-05-23 00:00:00
34ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างทั่วไป2017-05-19 00:00:00
35ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป2017-05-05 00:00:00
36ประกาศประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง2017-03-24 00:00:00
37ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานนักบริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่าง2017-02-16 00:00:00
38ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2017-01-10 00:00:00
39ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป2017-01-06 00:00:00
40ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างทั่วไป2016-12-30 00:00:00
41ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา หรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่ายางตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25352016-12-26 08:45:05
42ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้าง2016-12-07 00:00:00
43แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่ายาง2016-12-01 00:00:00
44ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.25602016-11-14 00:00:00
45ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน2016-10-09 00:00:00
46ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ตามรายงานผลกรตรวจสอบพัสดุปี 2557-2558 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 25592016-09-06 00:00:00
47ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล2016-09-01 00:00:00
48ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)2016-08-31 00:00:00
49ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลท่ายาง2016-08-11 00:00:00
50ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่ายาง2016-08-11 00:00:00
51ประกาศเทศบาลตาบลท่ายาง เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25592016-07-20 00:00:00
52ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 25592016-06-28 00:00:00
53ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลท่ายาง2016-06-22 13:39:41
54ประกาศ กำหนดวันเวลายื่นคำขอออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกเขตจังหวัด2016-06-01 00:00:00
55วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติฯ2016-05-13 14:42:16
56ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี2016-04-01 00:00:00
57ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25602016-04-01 00:00:00
58กำหนดการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒)2016-03-07 00:00:00
59รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25592016-03-02 00:00:00
60ประกาศเทศบาลตาบลท่ายาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตาบลท่ายาง2015-12-22 00:00:00
61คำสั่ง เทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง2015-10-01 00:00:00
62ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 25592015-10-01 00:00:00
63กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง2015-08-12 22:11:48
64ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย 2015-08-12 22:11:28
65Announcement Tayang Municipality. Subject: Information about the complaint channels for foreigners in Thailand.2015-08-12 22:11:13
66ประกาศ....รับโอน ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา2015-08-12 22:10:55
67ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)2015-08-12 22:10:30
68ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ กองสาธารณสุข พ.ศ. 25582015-08-12 22:09:59
69ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)2015-08-12 22:09:29
70ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV 8 ตัว ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช2015-08-12 22:08:56
71ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV 24 ตัว ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช2015-08-12 22:08:16
72ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ2015-08-12 22:07:55
73คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน2015-08-07 00:00:00
74คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี2014-06-10 00:00:00