นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกับคู่มือสำหรับประชาชน

ที่หัวข้อวันที่เพิ่ม
1การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกับคู่มือสำหรับประชาชน2016-11-10 09:38:57
2การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร2016-05-31 00:00:00
3การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร2016-05-31 00:00:00
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ2016-05-31 00:00:00
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2016-05-31 00:00:00
6การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 322016-05-31 00:00:00
7การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด2016-05-31 00:00:00
8การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร2016-05-31 00:00:00
9การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ2016-05-31 00:00:00
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2016-05-31 00:00:00
11การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน2016-05-31 00:00:00
12การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์2016-05-31 00:00:00
13การขอเลขที่บ้าน2016-05-31 00:00:00
14การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร2016-05-31 00:00:00
15การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 212016-05-31 00:00:00
16การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 332016-05-31 00:00:00
17การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 222016-05-31 00:00:00
18การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2016-05-31 00:00:00
19การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2016-05-31 00:00:00
20การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2016-05-31 00:00:00
21การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2016-05-31 00:00:00
22การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น2016-05-31 00:00:00
23การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน2016-05-31 00:00:00
24การรับแจ้งการย้ายเข้า2016-05-31 00:00:00
25การรับแจ้งการย้ายปลายทาง2016-05-31 00:00:00
26การรับแจ้งการย้ายออก2016-05-31 00:00:00
27การรับชำระภาษีป้าย2016-05-31 00:00:00
28การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2016-05-31 00:00:00
29การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2016-05-31 00:00:00
30การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2016-05-31 00:00:00
31คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป(การหย่า)2016-05-02 15:22:31
32คู่มือด้านทะเบียนบ้าน2016-05-02 15:05:50
33คู่มือด้านทะเบียนราษฏร(การตาย)2016-05-02 15:00:54
34คู่มือด้านทะเบียนราษฏร(การเกิด)2016-05-02 14:53:04
35กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล2016-05-02 14:50:06
36กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ2016-05-02 14:43:00
37กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย2016-05-02 14:38:03
38ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรประชาชน2016-05-02 00:00:00
39เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร2016-05-02 00:00:00
40ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป2016-05-02 00:00:00
41พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2015-08-20 10:36:41
42แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2015-08-20 10:36:31