นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร

Officer

นายทวีป เพชรด้วง
รองนายกเทศมนตรี

Officer

นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม
รองนายกเทศมนตรี

Officer

นายเฉลิมศักดิ์ แก้วกำยาน
ที่ปรึกษานายกนายกเทศมนตรี

Officer

นายไพบูลย์ พัดศรีเรือง
เลขานุการนายกนายกเทศมนตรี