นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กองสวัสดิการสังคม

Officer

นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Officer

นางสาวสุปราณี ขวัญปาน
นักพัฒนาชุมชน

Officer

นางสาวชัญญานุช วัฒนสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

Officer

นายอดิศร เดชรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Officer

นางสาวนพรัตน์ มงคลหล้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน