นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นางชุติมา คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

Officer

นายยุทธยา ศรีเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายวัชรพล สังข์ช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายภราดร จันสีนาค
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายสัญหชัย เครือจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายอภิชัย ชัยยัง
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายสุรศักดิ์ สวัสดิ์วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายนราธิป ไกรนรา
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายอภินันท์ ฟุ้งเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายทนงค์ หนูสมแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

Officer

นายปกครอง รสมาลี
สมาชิกสภาเทศบาล