นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการ

Officer

นายนพดล กรดเสือ
ปลัดเทศบาล

Officer

นายปราการ แกล้วทนง
รองปลัดเทศบาล

Officer

นายจำนงค์ ยศชู
หัวหน้าสำนักปลัด

Officer

นางสาวสุนันต์ เสาโสภณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Officer

นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

Officer

นางสาวอัจจิมา มวยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

Officer

นางสาวปวีณา พัฒนะจำรูญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

Officer

นายกีรติ ทองแป้น
ผู้อำนวยการกองช่าง