นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

สำนักปลัด

Officer

นายจำนงค์ ยศชู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

Officer

นางยุพเรศ เพชรด้วง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Officer

นายณรงค์ชัย ใยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Officer

นายประจักษ์ ศรีสุขใส
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

Officer

นางสาวศศินุช สุขบาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Officer

นายศิริพงศ์ รัตนบุรี
นิติกรปฏิบัติการ

Officer

นายไพโรจน์ วณิชชานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer

นางสาวทัศนีย์ ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Officer

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ปง./ชง.)

Officer

นางสุภาพร ชูประจง
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

Officer

นายสุนทร ดำรงค์
พนักงานขับรถยนต์

Officer

นายชัยยุทธ ไวยพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

Officer

นายเชวงรัตน์ ไกรนรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Officer

นายชำนาญ ศรีสุขใส
ผู้ช่วยนิติกร

Officer

นางสาวนันท์นภัส เครือจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Officer

นายสุริยัน อำลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Officer

นายเลอศักดิ์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

Officer

นายประเทือง ไกรนรา
พนักงานดับเพลิง

Officer

นายเอกชัย เพชรด้วง
พนักงานดับเพลิง

Officer

นายพัฒนพงษ์ สังข์ช่วย
พนักงานดับเพลิง

Officer

นายวัชรากรณ์ สุวรรณ
ภารโรง

Officer

นายไตรรัตน์ ธราพร
พนักงานดับเพลิง

Officer

นายจักรกฤษ ช่วยคุ้ม
พนักงานดับเพลิง