นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กองคลัง

Officer

นางสาวปวีณา พัฒนะจำรูญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

Officer

นายพงศ์เทพ พัดศรีเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

Officer

นางสาวนริศรา บัวเผียน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Officer

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก./ชก.)

Officer

นางจรัสศรี รักบำรุง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

Officer

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.)

Officer

นายสรรชัย อาวุธเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ

Officer

นางสาวกมลเนตร พรหมรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

Officer

นายชยธร อำลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Officer

นายวีระพล พรหมแสง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ