นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กองช่าง

Officer

นายกีรติ ทองแป้น
ผู้อำนวยการกองช่าง

Officer

นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

Officer

ว่าง
นายช่างโยธา(ปง./ชง.)

Officer

นางสาวอัมพร กลิ่นพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Officer

นายอภิชิต เต็มเปี่ยม
นายช่างไฟฟ้า

Officer

นางกิติยา ไชยศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Officer

นายโกมล เพชรราช
ผู้ช่วยนักผังเมือง

Officer

นายอำนวย ทองศรีสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา