นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กองสาธารณสุข

Officer

นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Officer

นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

Officer

นายสุรชัย ไกรนรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Officer

นางสาวนุชรินทร์ ชินราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer

นางสาวสุดารัตน์ ทองจิตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

Officer

นายพงศ์ศักดิ์ หนูนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Officer

นางสาวมนันยา เพชรด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Officer

นางกมลชนก สุวรรณฤทธิ์
คนงาน

Officer

นางโสภา ขวัญเมือง
คนงาน

Officer

นายสุลิน พิณนุรุต
คนงาน

Officer

นางสาวอุษณีย์ ชัยยัง
คนงาน

Officer

นายจุมพล คชสิทธิ์
คนงาน

Officer

นายทวี บำรุงศรี
คนงานประจำรถขยะ

Officer

นายสุวรรณน้อย ไกรนรา
คนงานประจำรถขยะ

Officer

นายบรรชา เลิศไกร
คนงานประจำรถขยะ

Officer

นายหัสนัย ชูขันธ์
คนงานประจำรถขยะ

Officer

นายศุภชัย ปานสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ