เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ขอแจ้งการชำระภาษีป้าย สามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุง...

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้อำนวยความสะดวก ในการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยสามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุง...

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลต...
..สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลท่ายาง กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำ...
  💥ผลการตรวจเชิงรุก แม่ค้าตลาดสด-ตลาดเย็น เท...
💥ผลการตรวจเชิงรุก แม่ค้าตลาดสด-ตลาดเย็น เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 276 ราย#ไม่พบเชื้อ โควิด-19 &...
  เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับ AA ด...
>เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผล...
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารงานบุคคล
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/
การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ระเบียบข้อกฎหมาย/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ระบบสารสนเทศฯ
ระบบเบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเลือกตั้ง
บันทึกบัญชีท้องถิ่น
ข้อมูลกลาง อปท.
กองทุนสวัสดิการฯ
การลดใช้พลังงาน
ข้อกฏหมายท้องถิ่นไทย
กรมบัญชีกลาง
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระเบียนกองทุนฯ
แผนงาน/โครงการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลท่ายาง
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

  ซ่อมแซมไฟฟ้า 3แยกลำทับ
   

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท...
    #ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ...

  สำรวจภูมิปัญญาสตรี 17 พฤศจิกายน 2564
   

สำรวจภูมิปัญญาสตรี 17พฤศจิกายน 2564


  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยติดตั้งอุปกรณ์...

 
 
ร่วมโหลด ร่วมใช้ ร่วมใจ พิชิตโควิต-19
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 อัพเดทล่าสุด ลด 90% สิ่งที่ต้องรู้ก่อน + พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562