เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564


#ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครเด็กปฐมวัย ระดับชั้นบริบาล 👉หลักฐานประกอบการสมัคร 👈" ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ /โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ *สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด *สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด *สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด *ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน *รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ *สำเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็ก 💥ติดต่อสอบถามหรือยืนสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โทร 075 489 110 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ 💥"
2021-02-25
2019-09-13