เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ

กระทรวงสาธารณสุข จึงออกกฎกระทรวงฯประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563
 
แนวทางปฏิบัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองสาธารณสุข