เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


เยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 17 มกราคม 2565


วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ "เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " ในชุมชนพรุพรี และชุมชนตลาดสด จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในลำดับต่อไป ************************************* กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ติดต่อสอบถาม 075 - 489 - 110 ต่อ 110 065 - 348 - 9687 ในวันและเวลาราชการ
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11