เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (กิจกรรมสานสัมพันธ์คนสองวัยใส่ใจครอบครัว) ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (กิจกรรมสานสัมพันธ์คนสองวัยใส่ใจครอบครัว) ประจำปี 2565 จัดโดย เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทตบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง

2024-02-21
2024-02-06
2023-11-01
2023-09-05
2023-08-22
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-20
2023-07-19
2023-07-10