เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (กิจกรรมสานสัมพันธ์คนสองวัยใส่ใจครอบครัว) ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (กิจกรรมสานสัมพันธ์คนสองวัยใส่ใจครอบครัว) ประจำปี 2565 จัดโดย เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทตบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง

2023-03-29
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17