เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567


 

ขอเชิญผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567                                                      

(โดยเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 และผู้สูงอายุรายใหม่ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายางยาง ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567)

ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม – กันยายน 2566

ติดต่อสอบถาม  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

075 - 489 - 110 ต่อ 110

ในวันและเวลาราชการ

2023-11-01
2023-09-05
2023-08-22
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-20
2023-07-19
2023-07-10
2023-07-05
2023-07-04