เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

งานที่ให้บริการ            การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลท่ายาง

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง โทรศัพท์ 075 – 489110 , 065-3489687

                                                 โทรสาร  075 – 489323  ต่อ 122

ระยะเวลาให้บริการ       วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการกำหนด)

                             ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.  และ 13.00 - 16.30 น.

ความเป็นมาของการดำเนินงานฯ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 25663 และเดือนมกราคม – กันยายน 2564 สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่เกิดระหว่าง 2 กันยายน 2504 - 1 กันยายน 2505 รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

             

   ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

  หมายเหตุ

   1.

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้สูงอายุ ที่จะลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ จะต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศของ อปท.

      10  นาที

 

   2.

การพิจารณา

พิมพ์ใบลงทะเบียนจากระบบสารสนเทศของ อปท.เพื่อให้ผู้สูงอายุยืนยันตนเอง และให้หลักฐานการลงทะเบียน พร้อมแจ้งเดือนที่      จะได้รับเงินผู้สูงอายุ

       5 นาที

 

 

*****************************************************************************************

  -2-

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

          (1)  แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ                                       จำนวน           1        ฉบับ

      (2)  บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง                                            

      (3)  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)          จำนวน           1        ฉบับ                    (4)  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ                     จำนวนอย่างละ  1       ฉบับ                    (5)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ                       จำนวนอย่างละ  1       ฉบับ                  (6)  สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมสิน กรุงไทย                 จำนวน           1        ฉบับ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

       (1)  มีสัญชาติไทย                                                                                                                     (2)  มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง                                                                      (3)  ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2563                                              (4)  ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปีในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 หรือเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 – 1 กันยายน 2505

       (5)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อายุ 60-69 ปี         ได้รับเบี้ยยังชีพ   อัตราเดือนละ    600     บาท

อายุ 70-79 ปี         ได้รับเบี้ยยังชีพ   อัตราเดือนละ    700    บาท

อายุ 80-89 ปี         ได้รับเบี้ยยังชีพ   อัตราเดือนละ    800    บาท    

อายุ 90 ปี ขึ้นไป      ได้รับเบี้ยยังชีพ   อัตราเดือนละ   1,000   บาท                       

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**********************************************************************************                                                                                                   

                                                 -3-

ช่องทางการร้องเรียน

  1. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง โทรศัพท์ 075 – 489110 , 065-3489687
  2. Facebook กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
  3. E-mail  thayangsocia@gmail.com


    เอกสารประกอบ

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม