วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำหนองบัว โดยจัดซื้อติดตั้งเสาไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 95 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง