วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายพุทธรักษา
25  ส.ค. 2566
จ้างเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง