วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ และทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเช่าเต็น 1 หลัง (พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง) จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่และแท่นชาร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง