วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อยางมะตอย จำนวน 750 ถุง และน้ำยางมะตอย จำนวน 4 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาชุมชนโคกมัน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง