วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จำนวน 210 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสำรวจภาคสนามและการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมห้องน้ำและระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง