วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยชำนาญสิงห์
18  ธ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนลูกรัง หินผุ ซอยบ้านนายจิต
15  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโครงหลังคาเวที ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง