วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างทาสีริมฟุตบาทถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนสายทุ่งใหญ่-ทุ่งสง บริเวณไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง