วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)
11  มิ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. และรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-3502 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง