วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายพุทธรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1326 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน แบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายพุทธรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง