วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุด บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าพร้อมเปลี่ยน รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ. จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง