วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 422-50-0008 และ 441-49-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง