วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 33 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง สำหรับใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 33 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 33 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง