วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมระบบแสงสว่างและวัสดุเครื่องครัว สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ ระบบสายไฟ และระบบชาร์จ รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมาขเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อถุงดำ ขนาด 30x40 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อคู่มือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งของเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง