วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกสำหรับพิมพ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค4259นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข4786นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-63-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องเสียงไร้สายที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง