วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ,ยางใน และยางรอง) จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมกิ่งและขาจับ จำนวน 105 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง