วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายางพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมและเปลี่ยน ระบบไฟ ระบบหม้อน้ำ และระเบรคครัชช่วงล่าง รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0015 และ 420-56-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค ชุดปั้มครัชตัวบน-ล่าง ใบปัดน้ำฝน และสายคันเกียร์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ
14  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทเบียน บท3637นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง