วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางและอาคารดับเพลิงของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อดินลูกรัง จำนวน 35 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา และคณะผุ้บริหาร โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และประชาชน อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างรื้อถอนอาคารราชพัสดุ หลังลำดับที่ 2 บนที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียน นศ.106 (บางส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง