วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนวัดควนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มิ.ย. 2566
ซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงพื้นที่ริมสระน้ำวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน 60 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง