วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อว้สดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์ (กองคลัง)