วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล และสายสะพายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อพลุพร้อมติดตั้งสำหรับพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดท่ายาง และโรงเรียนวัดควนสระบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองสังข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง