วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาต จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายคะแนน ป้ายกระทงสวยงาม ป้ายโครงการ ป้ายกระทงความคิดสร้างสรรค์ ป้ายกองอำนวยการ ป้ายจราจรและป้ายมอบรางวัล ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีประจำปี พ.ศ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ จัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิด และ อัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง