วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนวัดควนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ. (ซื้อหม้อแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ. (ซื้อหม้อแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง