วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนหน้าต่างห้องสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลท่ายางและห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหนูน้อยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างตีเส้นจราจร ผิวทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง