วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า และกรองดักน้ำ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อยางล้อรถพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ และทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเช่าเต็น 1 หลัง (พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง) จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง