วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเคอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างทำแนวคันดินสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงไหล่ทางลงหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - วัดขนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง