วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้กดน้ำสแตนเลส จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนสายริมคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างทำที่สำหรับวางขยะ ของกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 3637นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง