วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำจาดพร้อมตกแต่งในโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลและสมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล ในกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการดำเนินการธนาคารขยะในโรเรียนและชุมชน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-3502 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างกำจัดขยะบริเวณสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนทุ่งใหญ่-พระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง