วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สาย จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท3637 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก6998 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างรถขุดตักยางแอสฟัสท์ติก (รถแบ็คโฮ) จำนวน 6 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง