วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผูกผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องพ่นหมอกควัน 054-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง