วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันสำคัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , กิจกรรมวันคล้ายวันสรรคต รัชกาลที่ ๙ , กิจกรรมวันลอยกระทง , กิจกรรมวันอาเซียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผูกผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างทำหลังคาคลุมจุดลงชื่อรับส่งนักเรียน และทำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ระบบเครื่องยนต์ และระบบปรับอากาศ รถยนต์กะบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 ผค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง